Politika jakosti a environmentu organizace PEBRA, spol. s r.o. na léta 2007 až 2011

PEBRA s r.o. se sídlem Plzeň, Pod Vinicemi 931/2 působí od roku 1999 na trhu ekologických služeb zejména v oblasti:

 • zpracování organického kompostovatelného odpadu
 • zpracování odpadního dřeva
 • rekultivace krajiny zasažené lidskou činností (doly, lomy, skládky atp.)

Nároky kladené na služby, které poskytujeme, na jejich pružnost, rychlost a mimořádně vysokou kvalitu, včetně maximálně šetrného přístupu k ochraně životního prostředí, zcela logicky vyústily v rozhodnutí vedení organizace zavést integrovaný systém jakosti a environmentu v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Naše rozhodnutí je založeno především na tom, abychom udrželi přední postavení firmy na trhu služeb pro životní prostředí nastavením jednotných pravidel v celé organizaci, ve všech činnostech a ve všech procesech z hlediska maximálního uspokojování potřeb zákazníků, důsledného dodržování právních a jiných požadavků zejména v oblasti ochrany životního prostředí a tvůrčího přístupu v dodržování a rozvíjení mezinárodních norem řízení jakosti a environmentu.

Vedení organizace za základní směry své politiky jakosti a environmentu považuje:

 • zavedení, udržování a neustálé rozvíjení a zlepšování integrovaného systému managementu jakosti a environmentu v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005, výrazně zvýšit spokojenost zákazníků, zlepšit environmentální profil organizace a zvýšit úroveň ochrany životního prostředí ve svém podstatném okolí
 • poskytovat naše služby jako komplexní systém, který pomůže vyřešit našemu zákazníkovi environmentální problematiku, která tvoří základní prvek trvale udržitelného rozvoje
 • naplňování záměrů své politiky stanovováním a přezkoumáním cílů a cílových hodnot jakosti a environmentu
 • obhajování a objasňování záměrů politiky všem zaměstnancům a osobám, které pracují pro organizaci nebo z pověření organizace
 • zpřístupnění politiky veřejnosti

Vedení organizace se zavazuje:

 • vytvořit pro systém managementu jakosti a environmentu veškeré potřebné podmínky a zajistit nezbytné zdroje pro uplatňování a udržování systému, pro jeho neustálé zlepšování a růst jeho efektivnosti, při současném důsledném dodržování zákonů a souvisejících předpisů a nařízení
 • vytvářet a plnit cíle pro naplňování této politiky a minimalizaci negativních dopadů našich činností na životní prostředí a na spokojenost zákazníků
 • pravidelně přezkoumávat politiku jakosti a environmentu a integrovaný systém managementu jakosti a environmentu organizace, aby byla zajištěna jeho kontinuita vhodnosti, přiměřenost a efektivnost
 • vhodně motivovat všechny zaměstnance organizace na prosazování politiky jakosti a environmentu, na plnění jejích cílů a cílových hodnot a programů a na předkládání návrhů a námětů k trvalému zlepšování integrovaného systému managementu, přičemž základním kriteriem pro hodnocení kvality práce zaměstnanců bude míra jejich podílu na splnění požadavků a očekávání zákazníka, jeho spokojenosti a na zlepšování environmentálního profilu organizace

Závěrečná ustanovení:

 • Politika je otevřeným dokumentem, který lze rozhodnutím vedení organizace, na základě iniciativních návrhů či výsledků přezkoumání, průběžně doplňovat, případně měnit.
 • Politika jakosti a environmentu vstupuje v platnost dnem 02.01.2007.
 • Platnost tohoto dokumentu končí 31. prosince 2011. K tomuto termínu bude vedením organizace vypracována a předložena nová Politika jakosti a environmentu.

V Plzni dne 28.12.2006

Michal Pejčoch
jednatel